Van wie is dit initiatief?

Met het initiatief 'Slim OV-idee' dagen de Metropoolregio Rotterdam Den Haag en de Provincie Zuid-Holland in samenwerking met de openbaar vervoerders (HTM, RET, Connexxion, NS, Arriva en Waterbus), Young Professionals, bedrijven en studenten uit om een idee te bedenken om het openbaar vervoer in de Metropoolregio Rotterdam Den Haag en de Provincie Zuid-Holland te verbeteren.

Wat kun je inzenden?

De initiatiefnemers zijn op zoek naar ideeën om het openbaar vervoer slimmer, prettiger, beter, veiliger, duurzamer enz. te maken. Een ingezonden idee moet minimaal uitgewerkt concept zijn dat binnen een redelijke termijn gerealiseerd kan worden door de deelnemer of de OV-sector.

In welke vorm stuur je het concept op?

Een concept kan bestaan uit tekst (Nederlands of Engels), beeld, video, visualisaties of zelfs een plan van aanpak of technisch rapport. Op de pagina's waarop de inzending ingestuurd kan worden, staat aangegeven wat er minimaal verplicht is. Ga naar de pagina waarop de inzendingen plaatsvinden. Ga naar de pagina waarop de inzendingen plaatsvinden.

Wanneer neem je deel?

Je neemt deel aan de competitie door je in te schrijven op deze website. De verplichte velden moeten volledig zijn ingevuld. Onvolledig of onduidelijk ingevulde inschrijfformulieren of inschrijfformulieren die na sluiting van de inschrijvingstermijn binnenkomen nemen we niet in behandeling.

Wanneer kun je indienen?

Samen met onze OV-partners zijn wij het hele jaar door op zoek naar slimme ideeën voor het OV in de Metropoolregio Rotterdam Den Haag. Heb je een idee voor een slimmer OV, dan kan je het idee altijd hier met ons delen. Komt jouw idee door de voorselectie dan wordt je lid van de Slim OV-idee Community. Deel je jouw idee tussen 1 februari en 8 mei 2017 met ons en ben je lid van de Slim OV-idee Community, dan maak je tevens kans op de jaarlijkse Slim OV-idee Vakprijs. Alle ideeën die dit jaar nog vóór 3 april 2017 zijn ingezonden maken kans op de jaarlijkse CIPTEC Publieksprijs.

Wat kun je winnen?

Eén keer in het jaar vindt de Slim OV-idee Challenge plaats. Alle deelnemers die tussen 1 februari en 8 mei 2017 hun idee hebben ingezonden en lid zijn van de Slim OV-idee Community maken kans op jaarlijkse Slim OV-idee Vakprijs ter waarde van € 5.000,- Daarnaast maken alle ideeën die dit jaar nog vóór 3 april 2017 zijn ingezonden kans op de jaarlijkse CIPTEC Publieksprijs.

Hoe vindt de verdeling van de prijs plaats bij een groep?

Wanneer je als groep deelneemt, gaat de prijs naar de hoofdinschrijver. De groep is zelf verantwoordelijk voor de onderlinge verdeling van de prijs. We adviseren om vóór deelname hier samen met alle betrokken groepsleden over te praten en indien nodig vast te leggen.

Wie is bij een groep de hoofdinschrijver?

De hoofdinschrijver is de contactpersoon die wordt vermeld op het inschrijfformulier.

Wordt het winnende idee uitgevoerd?

Dat is wel het doel. De jury bepaalt de haalbaarheid. Daarna wordt het verder onderzocht door een team van experts op het gebied van uitvoering, uitwerking enzovoorts.

Wordt de winnaar betrokken bij de uitvoering?

De initiatiefnemers treden na de competitie in overleg over het vervolgtraject om te komen tot een definitief ontwerp. Het kan natuurlijk zijn dat de winnaar afstand doet van verdere betrokkenheid of de verdere ontwikkeling niet zelf kan uitvoeren. Partijen zullen afhankelijk van de invulling van het vervolgtraject nadere afspraken met elkaar maken.

Voor wie is deze competitie bedoeld?

Deze competitie is bedoeld voor iedereen met een potentieel realiseerbaar idee ter verbetering van het openbaar vervoer. Specifiek studenten, scholieren, creatieve bedrijven en Young professionals worden uitgenodigd om mee te doen.

Wie bepaalt de winnaar?

De CIPTEC Publieksprijs wordt bepaald door OV-reizigers. De publieksjury (OV klantenpanel) bepaalt welke inzending de CIPTEC Publieksprijs wint. De vakjury bepaald wie de Slim OV-idee vakprijs ontvangt. Wil je weten wie je inzending gaat beoordelen? Lees dan meer over de jury

Wat zijn de beoordelingscriteria?

De jury stelt voorafgaand aan de competitie beoordelingscriteria vast. Een idee moet bijvoorbeeld uitvoerbaar zijn en toegepast kunnen worden bij één van de initiatiefnemers. Wil je alle beoordelingscriteria die de jury hanteert op een rijtje? Lees dan meer over de jury

Wat gebeurt er met de eigendomsrechten tijdens de competitie?

Door deelname aanvaardt de inzender dat zijn concept in de openbaarheid wordt gebracht. Het idee kan in het kader van Europese CIPTEC-project hier opgenomen worden op de website van CIPTEC, rapportages en in een database met projectresultaten. De inzender behoudt gedurende competitie het (intellectuele) eigendomsrecht op zijn concept, tenzij anders wordt overeengekomen.
Wel verplicht de inzender zich door deelname tot het verlenen van een onherroepelijk, onvoorwaardelijk en exclusief gebruiksrecht op het ingezonden concept ten behoeve van de initiatiefnemer (Metropoolregio Rotterdam Den Haag). Dit gebruiksrecht houdt mede in het recht op doorontwikkeling van het concept tot ontwerp.

Kan ik mijn idee na indiening aanpassen?

Ingezonden ideeën kunnen na indiening door de deelnemer worden aangepast in de Slim OV-idee. Het idee en de aanpassingen zijn zichtbaar in een online omgeving die alleen toegankelijk is voor deelnemers, business coaches, initiatiefnemers (Metropooregio Rotterdam Den Haag, Provincie Zuid-Holland en deelnemende OV-bedrijven) en juryleden van Slim OV-idee. De deelnemer kan vragen stellen aan business coaches of business coaches kunnen vragen over de inzending stellen aan de deelnemer. Doel van de interactie tussen deelnemers en business coaches is om de praktische uitvoerbaarheid van het concept te vergroten. Idee-aanpassingen die ná 7 mei 2017 hebben plaatsgevonden worden niet meer in overweging genomen door de Slim OV-idee Vakjury en vallen verder buiten beschouwing bij de totstandkoming van het uiteindelijke juryoordeel.

Wat gebeurt er met de eigendomsrechten na de competitie?

De (intellectuele) eigendomsrechten blijven gedurende de competitie en dus ook daarna toekomen aan de inzenders. Als je niet de hoofdprijs hebt gewonnen, dan wordt er ook geen exclusief gebruiksrecht verleend aan de initiatiefnemer. De deelnemers zijn dan vrij om te doen met het concept wat ze willen. Wel geldt dat de initiatiefnemers en het CIPTEC-project het recht hebben het ingezonden concept met naamsvermelding te gebruiken voor publicitaire en promotionele activiteiten in verband met deze en komende competities van Slim OV-idee en EU-publicaties.

Wat gebeurt er met de eigendomsrechten van de winnaars?

De winnaar van de hoofdprijs verleent dan aan de initiatiefnemer een onherroepelijk, onvoorwaardelijk en exclusief gebruiksrecht op het ingezonden concept ten behoeve van de initiatiefnemer (Metropoolregio Rotterdam Den Haag). Dit gebruiksrecht houdt mede in het recht op doorontwikkeling van het concept tot ontwerp. Tevens heeft de initiatiefnemer het recht om het exclusieve gebruiksrecht over te dragen aan een van de andere initiatiefnemers. De exacte invulling van dit exclusieve gebruiksrecht zal schriftelijk worden vastgelegd. Afhankelijk van de aard van het concept en de wensen van betrokken partijen kan ook worden besloten tot overdracht van alle rechten aan de initiatiefnemer. Ook in dat geval zullen de afspraken hierover schriftelijke worden vastgelegd. Tevens heeft de initiatiefnemer het recht om het exclusieve gebruiksrecht of eigendomsrecht over te dragen aan een van de andere initiatiefnemers.
Wanneer de winnaar hiertoe niet bereid is of het geldbedrag niet accepteert, kiest de jury een nieuwe winnaar.

Kun je bezwaar aantekenen?

Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. Tegen de beslissing van de jury is geen bezwaar of beroep mogelijk.

Mogen medewerkers en gezinsleden van de vervoerders meedoen?

Medewerkers en gezinsleden van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag, HTM, RET, Connexxion, NS, Arriva en Waterbus zijn uitgesloten van deelname.

Wat is er publiek zichtbaar van mijn inzending? (ideeën worden toch sowieso op de website gepubliceerd?)

Slim OV-idee is een openbare competitie. Na inzending en goedkeuring zal het idee zichtbaar zijn op de website van Slim OV-idee Community en de CIPTEC website. De initiatiefnemers en de juryleden behandelen alle inzendingen met zorg en discretie. Zij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor misbruik, diefstal en/of het op enige wijze teniet of verloren gaan van de inzending. Tijdens de prijsuitreiking zullen genomineerden en winnaar bekend worden gemaakt. Alle inzendingen met naamsvermelding worden gebruikt voor publicitaire en promotionele activiteiten in verband met Slim OV-idee en het CIPTEC project.

Welke rol spelen de winnaars in de publiciteit?

De winnaars zijn bereid om kosteloos mee te werken aan publicitaire acties, zoals campagnes en website vermeldingen voor OV Idee in 2017. Deze medewerking geschiedt in redelijkheid en zal nader worden afgesproken met de winnaars.

Wat is onze werkwijze met de pers?

Eventuele persberichten met informatie over de kandidaten worden vooraf ter kennisname aan de betrokkenen verstuurd. Indien tijdig doorgegeven worden onjuistheden hierin gecorrigeerd. De initiatiefnemers en jury kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor misinterpretaties door journalisten of het openbaar worden van informatie die betreffende journalist anderszins met dit persbericht als basis heeft weten te achterhalen.

Is er uitsluiting achteraf mogelijk?

Indien tijdens of na de competitie feiten aan het licht komen die bij eerdere bekendheid zouden hebben geleid tot uitsluiting van deelname, kan de Metropoolregio Rotterdam Den Haag/Provincie Zuid-Holland in overleg met de jury alsnog het besluit nemen om de deelnemer(s) uit te sluiten of het prijzengeld in te trekken. Met het inzenden van een idee verklaart de inzender op de hoogte te zijn van deze voorwaarden en deze uitdrukkelijk te aanvaarden.

Kunnen regels en criteria wijzigen?

De initiatiefnemers behouden zich het recht voor om het deelnamereglement (prijzen en spelregels) inclusief de selectiecriteria te wijzigen. Aan de wijziging of de gevolgen daarvan kunnen de deelnemers geen enkele aanspraak ontlenen.

Hoe wordt er omgegaan met mijn gegevens?

Op de ingezonden stukken is het volgende privacy beleid van toepassing.

Show navigation