Procedure

Om in aanmerking te komen voor een prijs, dient een persoon of groep een idee in te zenden door middel van een deelnameformulier. Op dit formulier dienen onder meer persoonlijke gegevens van de (hoofd)inzender te worden ingevuld. Deze persoonsgegevens zijn nodig om een deelnemer te identificeren en te benaderen. Indien de inzending door de voorselectie komt, wordt de inzender ook lid van de Slim OV-idee Community (het online platform waar de inzender samen met de business coaches het idee verder kunnen ontwikkelen). Voor deelname aan de Slim OV-idee Community geldt naast dit privacybeleid nog een specifieker privacybeleid Slim OV-idee Community.

Verantwoordelijke

De Metropoolregio Den Haag Rotterdam (MRDH) is de verantwoordelijke in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Slim OV-idee geschiedt in samenwerking tussen MRDH, openbaar vervoerders en CIPTC (“Collective Innovation for Public Transport in European Cities”, een Europees samenwerkingsverband). De verdere verwerking van persoonsgegevens in het kader van de competitie wordt uitgevoerd door bewerkers, waarvan RET er een is. Met de bewerkers wordt een bewerkersovereenkomst aangegaan ter waarborging van de zorgvuldige behandeling.

Doeleinden van de persoonsgegevens

De persoonsgegevens die worden verstrekt zijn nodig om een deelnemer te identificeren en te benaderen, om deel te nemen aan de Slim OV-idee Community en om uitvoering te geven aan de uitreiking en toekenning van de juryprijs en publieksprijs.

Gebruik van de persoonsgegevens

Voornaam & achternaam en/of bedrijfsnaam en woonplaats van de inzender(s) zullen aan het publiek vermeld bij het ingezonden idee en worden gepubliceerd op de website van Slim OV-idee alsmede van CIPTEC. Tevens ontvangt CIPTEC het emailadres van de inzender ten behoeve van contactmogelijkheden.

Voornaam & achternaam van de inzender zijn zichtbaar binnen de Slim OV-idee Community, tenzij een andere gebruikersnaam is gekozen in welk geval dan deze gebruikersnaam wordt vermeld. Tevens zullen gegevens worden gebruikt in het kader van klachtenbehandeling of beoordeling van opnieuw voorgedragen kandidaten in het daaropvolgende jaar. De gegevens zullen niet voor andere doeleinden worden gebruikt dan waarvoor ze zijn verstrekt en niet aan derden worden verstrekt voor commerciële doeleinden.

Bestand en bewaartermijnen

Alle bij aanmelding en gedurende de competitie verstrekte gegevens zullen worden opgenomen in een bestand. Dit bestand is aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens.
Slim OV-idee hanteert verschillende bewaartermijnen:
Competitie: Na toekenning van het prijzengeld zal geen gebruik meer worden gemaakt van de gegevens, tenzij dit noodzakelijk is in het kader van voornoemde doeleinden. Uiterlijk 12 maanden na prijsuitreiking zullen de gegevens van de kandidaten definitief uit het bestand worden verwijderd, met uitzondering van de gegevens van de winnaars.
De persoonsgegevens van de winnaars van de competitie zullen worden gebruikt zolang dat noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt, bijvoorbeeld in verband met de uitoefening van de aan de competitie verbonden rechten en verplichtingen. Hierbij geldt dat de persoonsgegevens voor de genoemde doeleinden gedurende 1 jaar zullen worden bewaard nadat de winnaar zijn prijs volledig heeft benut. In bepaalde gevallen zullen de (persoons)gegevens langer dienen te worden bewaard ter voldoening aan de op haar rustende bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.

Community

De Slim OV-idee Community biedt een online platform dat de mogelijkheid biedt om de ideeën (gezamenlijk) verder te ontwikkelen. Het lidmaatschap is voor onbepaalde tijd tot uitschrijving van/door de deelnemer.

Beveiliging

MRDH heeft de nodige maatregelen – onder meer administratieve, technische en fysieke maatregelen – getroffen om de persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, diefstal en misbruik alsook tegen ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging en vernietiging. Alleen medewerkers verbonden aan de organisatie en de jury en de bewerkers zullen toegang verkrijgen tot de persoonsgegevens van de deelnemers.

Persoonsgegevens en rechten

Deelnemers hebben recht op inzage in hun persoonsgegeven die MRDH in het kader van ‘Slim OV-idee’ verwerkt. Indien een deelnemer van dit recht gebruik wenst te maken, kan daartoe een schriftelijk verzoek worden ingediend bij de organisatie van ‘Slim OV-idee’. Uiterlijk binnen 4 weken na het verzoek ontvangt de deelnemer een bericht. Indien mocht blijken dat de persoonsgegevens feitelijk onjuist zijn of niet op juiste wijze worden verwerkt, dan kan een verzoek worden ingediend bij de organisatie om de persoonsgegevens te corrigeren of te verwijderen. Ook in dat geval zal binnen 4 weken een nader bericht volgen of en in hoeverre aan het verzoek kan worden voldaan.

Contact

Heeft u over het privacybeleid van nog vragen of opmerkingen, dan kunt u contact opnemen met de organisatie.

Wijzigingen

MRDH behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacybeleid. Het verdient daarom aanbeveling om regelmatig dit privacybeleid te raadplegen.

Dit privacybeleid is in werking getreden op 13 maart 2017.

Show navigation